Verslag overleg huisvesting De Populier

Verslag overleg huisvesting De Populier

30 jan 2019

Op woensdag 9 januari vond een overleg plaats over de huisvesting van Christelijk college De Populier in de Populierstraat. Namens de gemeente Den Haag waren Annette de Graaf en Francien de Hoop aanwezig. Names de SBOB zaten Ineke Mulder en Erna de Klerk aan tafel.

De SBOB heeft om het overleg gevraagd omdat hen ter ore is gekomen dat scholengemeenschap De Populier wil overgaan tot ‘vervangende nieuwbouw’ van het gebouw in de Populierstraat, dat dit de enige variant is die wordt onderzocht in het kader van vervanging c.q. uitbreiding van het bestaande gebouw en dat dit project al in een vergevorderd stadium is (besluitvorming voor de zomer 2019).

 


De SBOB vermeldt in dit verband het coalitieakkoord  waarin wordt genoemd dat overleg over uitbreiding of nieuwbouw van scholen in een zo vroeg mogelijk stadium met belanghebbenden dient plaats te vinden. Zij stelt voor om meerdere opties te verkennen voor huisvesting dan wel uitbreiding van het schoolgebouw, mede in het licht van herbestemming van het huidige pand, en wil graag de betrokkenheid van het wijkberaad en omwonende bij het project organiseren.

 

De gemeente licht toe dat zij geen partij zijn in deze, aangezien de Lucas Stichting eigenaar is van het gebouw. De vraag is wat hen betreft of het hier gaat om uitbreiding van het aantal leerlingen/de capaciteit of puur vervangende huisvesting (zonder uitbreiding).

 

De SBOB vraagt zich af of er andere opties zijn onderzocht, omdat:

a)       Het gebouw al volledig is ingebed  in de beperkte ruimte op deze plek en in de wijk en de vraag is of  iedere vorm van uitbreiding c.q. vergroting van het gebouw passend is op deze locatie.

b)       Het schoolgebouw een markant gebouw is in de wijk en ‘vervangende nieuwbouw’ daar uiteraard afbreuk aan doet;

c)       De vraag is of uitbreiding op deze locatie duurzaam is, mede gezien een logisch te verwachten groei van de school. 10 Jaar geleden is afgesproken dat de school niet zou uitbreiden en is er een convenant met de Gemeente gesloten. Inmiddels is dit convenant uitgewerkt en blijkt dat het leerlingenaantal de afgelopen jaren is toegenomen. Het zou zonde zijn als de nieuwbouw over enkele jaren niet meer toereikend is.

d)       Uitbreiding van de leerlingencapaciteit makkelijk de grens overschrijdt van overlast in de wijk die nu nog hanteerbaar is.

 

In dat onderzoek zou de gemeente kunnen meenemen dat het gebouw een duurzame meer wijkgerichte functie krijgt (zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum met brede wijkspecifieke functies).

 

De gemeente zegt toe:

-          Een overleg te initiëren met de school en het wijkberaad/betrokkenen.

-          Na te vragen bij de eigenaar of alternatieve locaties zijn onderzocht.

-          Uit te zoeken of bij verhuizing van de school het gebouw terugvloeit naar de gemeente.

Daarnaast zal Annette contact opnemen met de voorzitter van de Lucas Stichting.

 

De SBOB stelt voor dat de Gemeente initiatiefnemer en voorzitter is van dit overleg, mede omdat deze de wijkbelangen in het oog heeft, terwijl de school uiteraard ook andere en eigen belangen heeft.

Zij acht dit gesprek het meest zinvol met de Lucas Stichting  die als eigenaar van het gebouw beslissingsbevoegd is.  

Tevens denkt zij dat er haast is geboden, gezien de voorgenomen en in gang gezette tijdsplanning.Terug