Herontwikkeling Sportlaan

Dossier Rode Kruis Ziekenhuis

Verslag wijkvoorzitters 24 jan. 2022

136_220112_Kavelambitie tbv input PUK

20211228-Sportlaan-Participatiemoment3-V3

Bewonersbrief Gemeente Den Haag Ontwikkelingen Juliana Kinderziekenhuis Rode kruis Ziekenhuis - 29 maart 2022

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst Rode Kruisziekenhuis 10 mei 

Hou de website www.herontwikkelingsportlaan.nl in de gaten voor updates rondom het proces.

 

Beste buurtbewoner,

Zoals je weet, staat het ziekenhuis aan de Sportlaan al een tijdje leeg. Het HagaZiekenhuis op locatie Sportlaan is gestopt met alle ziekenhuisactiviteiten. Gelukkig heeft het gebouw tot nu toe onder meer dienst kunnen doen als GGD-vaccinatielocatie.

De Sportlaan-locatie wordt in de nabije toekomst verkocht en herontwikkeld als woningbouwlocatie. In de afgelopen jaren heeft een team van het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag de handen ineengeslagen om deze verkoop en de latere herontwikkeling in goede banen te leiden. Het belangrijkste doel is een herontwikkeling mogelijk te maken die goed is voor de stad, maar zeker ook voor de omliggende buurten en wijken.  

Om dit voor elkaar te krijgen is jouw betrokkenheid van groot belang.

In de komende periode gaan we het participatietraject met de buurt organiseren. We willen daarbij belangrijke zorgen, wensen en ideeën van bewoners ophalen. De eerste stap is deze update waarin we, vanuit een aantal teamleden, jou bijpraten waar we nu staan en wat je in de komende tijd van ons kunt verwachten.

Ons team aan het woord:

Frank Bouhuis, HagaZiekenhuis:
Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk om de locatie Sportlaan, waar we zoveel jaren belangrijke ziekenhuiszorg konden geven, zo goed mogelijk achter te laten. Daarbij is het belangrijk dat we vooraf weten wat de mogelijkheden en ideeën zijn. Heldere kaders bepalen mede de toekomstige ontwikkelingen. De eerste kaders, die we als ziekenhuis en gemeente samen met buurtvertegenwoordigers hebben geformuleerd, staan samengevat in de zogenaamde Kavelvisie(*1). Deze Kavelvisie gebruiken we als basis voor de verdere uitwerking in het Planuitwerkingskader (PUK). Dat is ook het moment dat we niet alleen met de wijkverenigingen, maar met meer buurtbewoners het gesprek aan willen gaan. Met als doel: luisteren wat er bij jou leeft en speelt aan ideeën voor de locatie van het voormalige ziekenhuis Sportlaan.

Marike Pet, Gemeente Den Haag:
Om het HagaZiekenhuis een andere functie, zoals wonen, te kunnen geven, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente schrijft daarom een zogenaamd Planuitwerkingskader (PUK). In dit PUK (*2) staan de voorwaarden waaraan het nieuwe plan moet voldoen.

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt kan vertellen wat er speelt rondom dit planinitiatief. In de sessie met de voorzitters (Ineke Mulder –Bomenbuurt, Redmar Wolf – Vogelwijk en Jan Vonk – Bloemenbuurt) werd bijvoorbeeld aangegeven dat de buurt zich zorgen maakt dat historisch waardevolle elementen verdwijnen. Daarom komt er een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde.

Aan het HagaZiekenhuis is gevraagd om de buurt te betrekken, te informeren over de plannen, meningen op te halen en laten zien hoe dat verwerkt wordt. De reacties worden opgenomen in het PUK. Het plan toetsen we op wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid en uiteindelijk wordt deze vastgesteld door het college van B&W. Ook worden voorwaarden voor de communicatie en participatie voor het vervolgtraject meegenomen in het PUK. Hierin staat hoe de buurt bij de verdere uitwerking van het plan wordt betrokken en geïnformeerd. Bomenbuurt, Redmar Wolf – Vogelwijk en Jan Vonk – Bloemenbuurt) werd bijvoorbeeld aangegeven dat de buurt zich zorgen maakt dat historisch waardevolle elementen verdwijnen. Daarom komt er een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde.

Niels de Vries Humel, De Mannen van Schuim:
Namens het HagaZiekenhuis zijn de Mannen van Schuim betrokken bij het maken van de Kavelvisie, het opstellen van het PUK en het organiseren van het participatietraject. Wat kan je de komende periode van ons verwachten? Concreet betekent dit dat we voor de zomervakantie een buurtparticipatie-bijeenkomst zullen organiseren. Hier nemen we je mee in de Kavelvisie, wat een PUK precies is, de planning en samen met jou voeren we het gesprek over de toekomstige herontwikkeling van de Sportlaan. We sturen je hiervoor op tijd een uitnodiging. De bijeenkomst kondigen we ook aan via de vertrouwde kanalen in de wijk (website wijkverenigingen, wijkblad en social media).

Mocht je nu al of in de komende periode vragen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt ons altijd een mail sturen naar herontwikkelingsportlaan@gmail.com

Namen het gehele team willen we je alvast bedanken voor jouw betrokkenheid en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Frank, Marike en Niels  

(*1) Kavelvisie: document met herontwikkelkaders, randvoorwaarden en wensen, opgesteld door initiatiefnemer HagaZiekenhuis in samenwerking met de gemeente Den Haag, ter voorberiding het Planuitwerkingskader (PUK)

(*2) PUK: Planuitwerkingskader, document met alle randvoorwaarden en kaders voor herontwikkeling, ter voorbereiding op afwijkingen en/of wijzigingen van het bestemmingsplan. Na besluitvorming in het College heeft de PUK bestuurlijke status.