Operatie Bomenbuurt

De Operatie Bomenbuurt is een actieplan om bewoners te betrekken bij de veranderingen in de Bomenbuurt. De Bomenbuurt is genoemd in de Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040 

(RIS 310664) die op 20 januari 2022 is vastgesteld door de raad.  https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/710964

Dat betekent dat we aan de slag kunnen met de mobiliteitstransitie in de Bomenbuurt. 

Maar we weten ook dat het voor de mobiliteitstransitie noodzakelijk is om de openbare ruimte aan te passen. Daarnaast is ook het vergroenen en klimaatadaptief maken van de openbare ruimte belangrijk en meer ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten. Dit staat ook allemaal in de wijkvisie herinrichting van de Bomenbuurt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we wachten op de verkiezingen en de reservering van extra budget om naast de rioolvervanging ook de openbare ruimte in de Bomenbuurt te verbeteren en toekomstbestendig te maken. 

Omdat we nu al aan de slag kunnen met de mobiliteitstransitie gaan we een Mobiliteitsplan maken (wens vanuit de visie herinrichting Bomenbuurt) en aan de slag met experimenten mobiliteitsconcepten zoals de MiniParken. De fietsvlonders kennen jullie al. En we gaan aan de slag met het testen van Hubs in de Bomenbuurt. 

Er is een site met de operaties (acties waar bewoners aan mee kunnen doen) gelanceerd: www.operatiebomenbuurt.denhaag.nl
En voor nieuwtjes en een blog kijk op: https://operatiebomenbuurt.denhaag.nl/nieuws-en-blog

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan wordt gemaakt door een bureau (DTV Consultants) dat door de gemeente wordt ingehuurd. We gaan daar de bewoners ook bij betrekken. Zij kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep. Er worden 3 werksessies georganiseerd waarbij de klankbordgroep samen met DTV en experts van de gemeente aan de slag gaan. Voorafgaand aan de werksessies worden bewoners gevraagd om een enquête in te vullen en worden onderzoeken gedaan naar de aantallen (vervoermiddelen) en motivatie van het gebruik van (deel)vervoermiddelen. Ook worden de bewoners gevraagd om plekken aan te geven die geschikt zijn voor deelvervoer. Dat worden de plekken waar deelvervoer in Hubs getest kan worden. 

Voor de klankbordgroep geldt dat we graag een afspiegeling van de wijk aan tafel hebben, zodat alle belangen vertegenwoordigd zijn. Als er meer aanmeldingen zijn dan de 15 plekken die beschikbaar zijn dan zal de gemeente gaan selecteren. De deelnemers krijgen 2 weken voor de start van de eerste werksessie bericht. Deze werksessies willen we fysiek gaan organiseren. Dan kan er ook samen geschetst worden. 

Miniparken

In de Wijkvisie Bomenbuurt hebben bewoners aangegeven behoefte te hebben aan meer ruimte in de straat voor groen, spelen, ontmoeten en bewegen. De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om vooruitlopend op de rioleringsvervanging en de herinrichting van hun straat daarmee te experimenteren. De gemeente heeft startende ondernemers gevraagd met ideeën te komen ter grootte van een parkeerplek (een ‘MiniPark’) waar bewoners zo enthousiast van worden dat ze daar – tijdelijk – een parkeerplek voor in willen ruilen. Een jury bestaande uit ambtenaren, bewoners van de Bomenbuurt en leden van WijzijnDEEL en het SBOB hebben op basis van allerlei ingediende voorstellen twee inspirerende startups geselecteerd. Op de website van Operatie Bomenbuurt (die 17 februari al te bezichtigen is maar op 21 februari echt wordt gelanceerd) worden bewoners opgeroepen zich voor dit experiment op te geven, als zij het leuk vinden om op een parkeerplek voor hun (portiek)deur samen met een van de startups en de gemeente een MiniPark verder uit te werken en te testen. Een voorwaarde is dat hun naaste (portiek)buren het daar mee ook eens zijn. De MiniParken worden ergens in de periode mei t/m augustus getest en worden aan het eind van de periode geëvalueerd. Vooraf wordt samen met de bewoners afgesproken wanneer het een succes is en of en hoe er eventueel een vervolg kan komen.

In de Nieuwsbrief Operatie Bomenbuurt zal regelmatig over de ontwikkeling van de MiniParken worden geschreven. Wil je op de hoogte te blijven of actief deelnemen aan de ontwikkelingen meld je dan aan! operatiebomenbuurt@denhaag.nl